Vid den här tidpunkten på året uppstår alltid diskussioner kring huruvida det är tillåtet att elda eller inte.

Eftersom det är relativt blött i markerna kan man tycka att det är riskfritt att elda - speciellt om vi eldar i tunna eller annat delvis slutet kärl.

Det finns väderlekar då risken för brand är mindre än normalt men det är ju, som bekant, inte bara en fråga om brandrisk. Många människor med allergier eller luftvägsbesvär får problem med brandrök. Ett viktigt syfte med bestämmelser kring eldningsförbud är därför att värna om de här människorna.

Vi har återigen kontrollerat saken med bygg- och miljökontoret på kommunen. Svaret från kommunen är entydigt. Det råder fullt eldningsförbud utomhus mellan 1 april och 30 september i vår samfällighet (med undantag för Valborgsmässoeld). 

För att vi fortsättningsvis ska slippa den här diskussionen, bifogar vi svarsskrivelsen från Miljö- och hälsoskyddsinspektören Klara Gustafsson.

Skrivelse 


Om någon fortsätter att bryta mot reglerna är det vårt gemensamma ansvar att se till eldningen upphör. I de allra flesta fallen kan eventuella problem lösas genom att vi gör vår granne uppmärksam på bestämmelserna. Om någon, trots påpekande, fortsätter att elda, begår denne ett brott och du har rätt att tillkalla polis.

Styrelsen har inte befogenheter att se till att dessa kommunala regler efterlevs. Vi kommer inte att föra diskussioner med enskilda tomtägare som hävdar att de har rätt att elda. Det är i stället var och ens ansvar att se till att eventuella brott mot §9 i de lokala föreskrifterna beivras.