Alla fastigheter har en vattenventil vid tomtgräns som avser den gemensamma vattenförsörjningen.

Ventilerna är av typ dränerande vilket betyder att vatten dräneras ut vid avstängning och när den öppnas. Vilket är att öppna och stänga helt annars läcker det ut vatten. P g a att flera medlemmar har problem att hantera kranarna av denna typ har, som meddelats på annan plats, beslut fattats hösten 2016 att successivt byta ut dessa kranar mot icke dränerande kranar. Du kommer att kontaktas av vattenansvarig när det blir dags att byta din kran.

För att manövrera behövs en block eller ringnyckel med 14 mm grepp som passar till ventilstången.

Öppna. Vrid manöverstången motsols till det blir stopp då kommer också det eventuella brusande ljud som hörts tystna.

Stänga. Vrid manöverstången medsols till det tar stopp och det inte brusar längre eller att det fortsätter att tränga upp vatten.

Problem. Hör av Er till någon i styrelsen så vi kan åtgärda.

Vid alla tomtgränser finns en kran för vattenavstängning. Det har vid ett antal tillfällen uppstått läckage och det kan ta lång tid att lokalisera läckan om den uppstår i ett hus. Avstängning skall därför ske om huset lämnas i flera dagar. Kranar av ”nyare modell” (bytts någon gång) skall vara helt öppna eller helt stängda. Om de lämnas i mellanläge öppnas de mot en dränering och vattenverket indikerar läckage.

Kranen vid tomtgränsen avslutar föreningens ansvar för vattenförsörjningen och tomtägarens tar vid. Alla bör kontinuerligt kontrollera att kranen går att stänga. Uppstår problem med kranen grävs den fram av tomtägaren och styrelsen kontaktas som bekostar reparation/ byte, vanligtvis via Göthes Sanitet.

Under kranen finns en värmekabel. Var försiktig vid grävning så att inte kabeln skadas.

Kontinuerligt tas vattenprover på vårt brunnsvatten och vattnet vi tar från Lommaren sommartid och på utgående vatten. Generellt kan sägas att vi har ett bra vatten om än lite missfärgat sommartid.

Vattenverk har vi två stycken inom området. Ett större mellan tomt 93 och 104 och ett mindre vid skogsbrunnen vid tomt 99.

El-slingor har vi på de flesta av vattenledningarna för att undvika att de fryser. Styrelsen bevakar under vinterhalvåret kontinuerligt vattentemperaturen för att koppla på dem vid behov.

Föreningen har 2 stycken brunnar. En av brunnarna finns vid gamla vattenverket och den andra mitt i skogen där också det nya mindre vattenverket är beläget. Vattnet pumpas till vattenverket och lagras i en tank, trycksätts och distribueras ut till alla tomter. Brunnarna ger 600-1200l/timme vilket ger totalt ca 1200-2500 ”timliter”.

Vi måste komplettera vårt brunnsvatten med sjövatten under sommarperioden, ca 15/5-15/10, för att vattnet skall räcka. Vattnet pumpas till vattenverket och renas med filter, kloreras och blandas med brunnsvattnet i tanken.

Underkategorier