Varje ledamot i styrelsen har ett eller flera ansvarsområden inom samfälligheten. Vill ni kommunicera frågor till styrelsen, ska det ske via den som ansvarar för det verksamhetsområde er frågeställning avser. Respektive styrelseledamot har inte fulla befogenheter att besluta kring "sina" frågor men måste få en rimlig chans att bereda frågan innan styrelsen sammanträder.

Under fliken Kontakt framgår hur styrelsen kan nås.

Ordförande:  Anders Ramsell - samordning, kontakter

Sekreterare: Christina Ohlsson - register/ägarbyten mm

Kassör: Richard Redlund - ekonomifrågor, debitering, budget

Ledamot: Bo Österberg - grönområdesansvarig

Ledamot: Teddy Strindefjord - vattenfrågor

Ledamot: Claes-Göran Söderqvist - vägfrågor

 

Suppleant: Maria Malmgren

Suppleant: Ingrid Bodin

Stämman hålls årligen under mars/april månad. Vanligtvis håller vi till i Sundsta säteris golfklubbs "Vita Villa". Stämmorna brukar vara välbesökta och de är ett utmärkt tillfälle för alla att göra sin stämma hörd, träffa sina grannar, få information om vad som händer inom området och påverka vilka insatser som skall prioriteras av styrelsen.

 

Till årsmötet, som hålls i april månad, skall vara styrelsen tillhanda senast i januari månad. Detta för att styrelsen skall hinna informera medlemmarna vad som skall avhandlas på årsmötet samt förbereda ärendet. Engagerade medlemmar är en viktig input till styrelse så lämna gärna motioner eller t ex brev med dina synpunkter och förslag i föreningens brevlåda, nr 120 i korsningen mellan Golfvägen, Sjöbrisvägen och Malstavägen.

När årsmötesprotokollet är justerat av justeringsmännen läggs det upp på hemsidan. I inloggat läge återfinns det under Medlemsdokument. De som saknar Internet kan få protokollet av sekreteraren efter hänvändelse.

Kallelse till årsmöte (stämma) skall enligt stadgarna ske senast 14 dagar innan mötet. Kallelsen skickas i första hand med e-post till angiven adress. De som saknar e-post/ Internet får materialet hemskickat som brev.  Tid och plats annonseras också på föreningens anslagstavlor.

Eftersom e-post numera är huvudmetoden att sända ut information till medlemmar är det av största vikt att föreningen känner till rätt e-postadress. I inloggat läge skall medlem själv underhålla uppgifter om sig själv och sin fastighet i Sundsta. Detta sker under Redigera användarprofil i Medlemsmenyn. Där kan adress, telefon och e-post underhållas av den som är inloggad. (Användarnamn och lösenord erhålls av sekreteraren).