Bakgrund

Föreningen är bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Föreningen är en sammanslutning, som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter, och vars medlemmar utgörs av delägarna i samfälligheten. Den som förvärvar fastighet inom Sundsta fritidsområde blir medlem i föreningen. Föreningens ändamål är att förvalta de samfälligheter för vilken den bildats. I vårt fall vattenverk med ledningar, vägar och grönområden med diken, badstrand och bryggor. Föreningen får ej driva verksamhet som är främmande för dess ändamål.

Föreningens löpande verksamhet behöver medel för att fungera och för att kunna leverera den nytta som alla förväntar sig. I vårt fall innehåller föreningen verksamheter av kommunalteknisk natur av betydande värde och då skall även medel reserveras till förnyelse av dessa i en förnyelsefond. Medel får uttaxeras på medlemmarna fördelat efter andelstalen för resp fastighet.

 

Uttaxering och betalning av årlig avgift

Innan uttaxering sker skall styrelsen upprätta en utgifts- och inkomststat. Denna skall framläggas och godkännas av föreningsstämman på årsmötet som hålls mars/april månad . Alla kostnader är beräknade som faktisk självkostnad med tillägg för beräknat förnyelsebehov enligt den långsiktiga underhållsplanen. Föreningen har kalenderår som verksamhetsår så årlig avgift avser innevarande kalenderår.

På stämman läggs också fram en debiteringslängd där det framgår vad varje fastighetsägare skall betala i avgift till samfälligheten. I och med att den fastställs skall alla fastighetsägare betala den avgift som är upptagen i längden. Som fastighetsägare har man skyldighet att hålla sig informerad om hur och när avgiften skall betalas. Fordran på belopp som uttaxerats och förfallit till betalning till samfälligheten omfattas av förmånsrättslagen (1970:979). Detta innebär att samfälligheters fordran har särskilt företräde vid indrivning, konkurs etc. framför t ex bankskulder med säkerheter i fastigheten.

När avgiften fastställts på årsmötet utfärdas faktura till respektive fastighetsägare. I och med detta skall den betalas senast på förfallodagen till bankgiro 279-2182. Avdrag görs för obebyggda tomter och för deltagande på städdagarna (-200kr/gång och fastighet).

Om fastighetsägare (mot förmodan) inte erhållit faktura får detta inte ses som en anledning till dröjsmål med betalning. Ägaren skall i stället kontakta kassören eftersom någon felaktig adress använts eller annan orsak inträffat. Alla fastighetsägare som ändrar mailadress eller fysisk postadress måste omedelbart underrätta föreningen om detta. Detta kan numera ske via webbsidan där de som loggat in sig med tilldelat användarnamn och lösen själv, under rubriken Boende och Uppdrag, kan ändra adresser och andra uppgifter om den egna fastigheten.

 

Ägarbyten

Vid ägarbyten av fastighet inom Sundsta skall säljaren:

 

  • Underrätta mäklare om att samfälligheten belastar fastigheten och upplysa om ung. årlig avgift till samfälligheten

 

  • Vid överlåtelsen skall mäklaren i likvidavräkningen beakta hur stor del av avgiften till samfälligheten som belöper på säljaren resp köparen (om ej annat avtalats mellan parterna)

 

  • Anmäla till föreningen att fastigheten har ny ägare samt f o m vid vilken tidpunkt ägarbyte sker samt namn, adress, telefonnummer och ev e-postadress på ny ägare.

 

Ägarbyte föranledd av bodelning, arvsskifte, gåva, upplösning av samboförhållande eller liknande skall också anmälas till föreningen.

Uppgift om föreningens verksamhet och ekonomi framgår av årsredovisningar, inkomst- och utgiftsstat, debiteringslängd i Medlemsdokument (kräver inloggning för att kunna ses)