Fiskeförbud

 

Styrelsen har beslutat att sätta upp fiskeförbudskyltar vid våra båtbryggor. Detta förbud gäller inte boende i Sundsta samfällighetsförening (Sundsta sam) eftersom vi äger fiskevatten längs vår strand mot Lommaren. Anledningen till dessa åtgärder är att vi under det senaste året haft utomstående som har fiskat från våra båtbryggor. Dessa personer har även olovligt använt flera medlemmars båtar, olovligt eldat vid vattnet, nedskräpning, skadegörelse samt även uppträtt hotfullt mot medlemmar.

 

Generellt råder det fiskeförbud i samtliga svenska insjöar, med undantag från Vänern, Vättern och Mälaren.

 

Mer information om våra båtbryggor, båtplatser och bryggfogdar finns i den inloggade delen.

 

Under november utfördes skogsvård på ängsholmen vid midsommarplatsen av inhyrd entreprenör enligt särskild upphandling. Detta genomfördes som ett pilotprojekt för att testa leverantören och dennes maskiner. Resultatet var mycket tillfredsställande och uttaget virke ska försäljas och riset ska bli till flis.

Vi kommer under mars månad 2016, om vädret tillåter, att fortsätta med hjälp av professionell hjälp gallra området från inägan (Sjöbrisvägen 13-23) till stigen vid lilla kraftstationen. Gallringen blir norr om tomterna och ca 30-50 meter in i skogen mot gamla el-gatan. Gallringen består av stor mängd tätt vuxen smågran och sly, för att ta fram stora tallar och granar samt några ekar, björkar och aspar. Allt enligt Skogstyrelsens ”Grönområdesplan för Sundsta 4:11 för åren 2010-2019.

Bo Österberg

Ansvarig för grönområde

 

 

 

Badar gör vi i natursköna Lommaren som brukar ha en behaglig badtemperatur från slutet av maj ända in i september. En badstege finns längst ut på båtbryggan nedanför Sjövägens vändplan för den som vill ta ett snabbdopp, men dyk inte från båtbryggan för till vänster om bryggan, finns ett rör ½ meter under vattenytan. Vår fina badplats finns nedanför tomterna 81 och 90.

 

Badplatsen underhålls av föreningen. I ”barnavdelningen” närmast stranden ligger en gummiduk på bottnen för att i möjligaste mån hålla kvar sanden som vid behov fylls på. Gräset klipps några gånger varje sommar och där finns också 2 bord med tillhörande bänkar.

Sundsta - Grönområden

Nu fortsätter vi med arbetet enligt Skogstyrelsen "Grönområdesplan för Sundsta 4:11 för åren 2010-2019

Styrelsen har antagit hur arbetet ska fortsätta. En referensgrupp har skapats. Den har tillsammans med områdesansvarig föreslagit en strategi för de närmaste åren. Styrelsen har beslutat att vi i ängsdungen, bredvid midsommarfestplatsen ska genomföra ett pilotprojekt med hjälp av entreprenör. Arbetet kommer att utföras under november - december om vädret tillåter. Om reslutatet blir till belåtenhet kommer vi fortsätta med andra områden inom föreningens grönområden.

Målsättning är att gallra, för skogvård.

Mer information finns att läsa i inloggat läge under fliken document i inloggat läge: Referensgrupp, Detalj skog o grönområde och detaljplan 2015-2016

Bo Österberg

Ansvarig för grönområde

Fornlämningar finns det gott om inom Sundsta fritidsområde då Sundsta ligger i en gammal kulturbygd. Alla dessa fornlämningar är fridlysta och har undersökts och registrerats av Riksantikvarieämbetet. En mycket fin och innehållsrik sammanställning av historiskt material om Sundsta Fritidsområde med närområde gjordes av Gunnar Karlsson, tidigare tomt 108, i november 2000. Den har distribuerats till samtliga medlemmar. Saknar ni den så ta kontakt med någon i styrelsen.

 

Bilden ovan: Del av ett gravfält med ca 30 fornlämningar varav 5 osäkra. Den finns på höger sida om vägen ner till Lommaren från Malstavägen. Nr 29/ Blad 6 i Gunnar Karlssons sammanställning.

Underkategorier